ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

 

STAY FOCUS

 

 

 

1 - TOEPASSINGSGEBIED

2 - BESTELLING

3 - VERKOOPPRIJS - PROMOTIEACTIES

4 - BESCHIKBAARHEID VAN DE PRODUCTEN

5 - BETALING

6 - VERZENDING

7 - LEVERING

8 - EIGENDOMSVOORBEHOUD - RISICO-OVERDRACHT

9 - HERROEPINGSRECHT

10- GARANTIE

11 - AANSPRAKELIJKHEID - OVERMACHT

12 - BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

13 - INFORMATIEBRIEF (NEWSLETTER)

14 – INTELLECTUELE EIGENDOM

15 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

16 - TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSBEVOEGDHEID

BIJLAGE 1 - HERROEPINGSFORMULIER

 

1 - Toepassingsgebied

De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden beheersen alle relaties tussen, enerzijds, de vennootschap STAY FOCUS BVBA, BE 0635.675.543, 1420 Eigenbrakel, avenue de l’Artisanat 5 , telefoon: 02/386.42.50, e-mail: info@stayfocus.com, hierna genoemd "STAY FOCUS" en, anderzijds, de bekwame en meerderjarige natuurlijke personen, niet-handelaars, die een aankoop willen verrichten via de website van STAY FOCUS, www.stayfocus.com, hierna genoemd "de klant".

Ze zijn van toepassing op alle artikelen die worden aangeboden in de elektronische catalogus van STAY FOCUS.

Iedere bestelling geldt als aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden zonder beperking noch voorbehoud. De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden sluiten alle algemene voorwaarden uit opgenomen in documenten die uitgaan van de klant, ook al zijn ze van een latere datum, en hebben voorrang op iedere andere vroegere versie.

STAY FOCUS behoudt zich het recht voor om deze algemene verkoopvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen zonder elke klant persoonlijk te verwittigen. Het is aan de klant om de website regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. De algemene verkoopvoorwaarden van toepassing op elke bestelling zijn die welke gelden op het ogenblik dat de bestelling wordt geplaatst.

De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden gelden tijdens de hele periode dat de STAY FOCUS-producten online te koop worden aangeboden.

 

2 - Bestelling

Bestellingen zijn enkel mogelijk via het internet, op deze website.

De hoofdkenmerken van elk artikel worden beschreven in de overeenkomstige pagina’s van de website.

De aanbiedingen zijn geldig vanaf het ogenblik dat ze op de website worden voorgesteld tot uitputting van de voorraad, tenzij anders bepaald op de site. Deze aanbiedingen houden geen verbintenis in en zijn onder voorbehoud van aankoop.

De klant wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat iedere bestelling de verplichting meebrengt om de genoemde bestelling te betalen. De klant zal systematisch op deze betalingsverplichting worden gewezen wanneer hij zijn bestelling bevestigt.

STAY FOCUS aanvaardt geen bestellingen :

 • geplaatst door personen jonger dan 18 jaar,
 • wanneer de door de gebruiker meegedeelde informatie onvolledig of onjuist is.

De bestelling kan maar op de website worden geregistreerd als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd aan de hand van zijn e-mailadres en wachtwoord.

Nieuwe klanten die nog nooit via de website hebben besteld, moeten vóór ze een eerste bestelling plaatsen, een account aanmaken door hun naam, voornaam, post- en e-mailadres in te voeren, evenals een (persoonlijk en vertrouwelijk) wachtwoord van 4 tot 10 karakters. De klant verbindt zich ertoe juiste en getrouwe gegevens te verstrekken en STAY FOCUS in kennis te stellen van iedere wijziging daarvan.

De klant kan zijn winkelwagen op ieder ogenblik tijdens het bestellingsproces aanpassen tot de definitieve bevestiging waardoor het verkoopcontract tussen STAY FOCUS en de klant tot stand komt.

Door een bestelling te plaatsen, aanvaardt de klant onherroepelijk dat de gegevens die hij invoert, met name zijn gebruikersnaam en wachtwoord, gelden als bewijs van zijn identiteit en van de verzendings-, leverings- en facturatievoorwaarden.

Na registratie van zijn bestelling wordt een gedetailleerde ontvangstbevestiging gestuurd naar het e-mailadres van de klant. STAY FOCUS raadt de klant aan om de gegevens van die bestellingsbevestiging te bewaren op een papieren of digitale drager.

Een bestelling op de website van Stay Focus mag niet meer bedragen dan 500 euro incl.btw. Wil de klant een bestelling plaatsen ten bedrage van meer dan 500 euro, dan kan hij ons rechtstreeks contacteren via e-mail : info@stayfocus.com of per fax : 02/384.13.47

STAY FOCUS behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren van klanten met wie een geschil zou bestaan betreffende de betaling van een vroegere bestelling, wanneer er vermoedens zijn van fraude, ongerechtvaardigde retours, wanneer wordt vastgesteld dat een persoon herhaaldelijk fictieve gegevens invoert, wanneer STAY FOCUS de bestelling van abnormale hoeveelheden vaststelt - eventueel via verschillende koopopdrachten - die een strikt persoonlijk gebruik te buiten gaan; gevallen die ter illustratie worden vermeld.

Wanneer STAY FOCUS een bestelling niet aanvaardt, verwittigt hij de klant via e-mail binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

 

3 - Verkoopprijs – Promotieacties

De prijzen zijn opgegeven in euro inclusief btw, exclusief verzendings-, verpakkings- en leveringskosten.

Ze houden rekening met de btw die geldt op de dag van de bestelling en zijn geldig onder voorbehoud van een eventuele fout of wijziging van het btw-tarief.

De prijs omvat niet de kosten verbonden aan het gebruik van de communicatiemiddelen. De klant staat zelf in voor de nodige uitrusting, zoals een computer en de nodige randapparaten om een verbinding tot stand te brengen en draagt alle kosten van de telecommunicatiediensten verbonden aan die toegang.

STAY FOCUS behoudt zich het recht voor om de correcte prijs toe te passen op basis van de geldende tarieven op het ogenblik van registratie van de bestelling van de klant of om een bestelling eenzijdig te annuleren, wanneer blijkt dat de opgegeven prijs en/of de beschrijving van het of de producten en de eventuele daaraan verbonden opties, verkeerd zijn opgegeven op de website als gevolg van een technisch defect of een menselijke fout.

STAY FOCUS behoudt zich het recht voor om promotie-acties te voeren gedurende bepaalde periodes.

 

4 - Beschikbaarheid van de producten

De op de website voorgestelde productaanbiedingen gelden maar binnen de grenzen van de voorraadbeschikbaarheid.

Informatie over de beschikbaarheid van de producten wordt gegeven bij het plaatsen van de bestelling door de klant. Een product dat niet beschikbaar is, wordt als zodanig aangeduid.

Een product kan onbeschikbaar worden tussen het moment waarop de klant het in zijn winkelwagen plaatst en het moment waarop hij zijn bestelling bevestigt. Het toevoegen van een product aan de winkelwagen geldt dus niet als definitieve validatie van een bestelling.

 

5 - Betaling

Alle bestellingen zijn betaalbaar in euro. STAY FOCUS aanvaardt geen andere valuta.

De prijs is contant betaalbaar bij de bestelling, via een van de volgende twee betaalwijzen :

(1) Een bankoverschrijving. Alle gegevens om de overschrijving te verrichten worden gegeven bij de bevestiging van de bestelling. De bestelling op STAY FOCUS wordt dan geregistreerd en er wordt gevraagd om een bankoverschrijving voor het verschuldigde bedrag van de bestelling te verrichten ten gunste van STAY FOCUS - met volgende gegevens :

Bankrekeningnummer : ING BE84 3631 5027 4359

Als mededeling bij de overschrijving wordt de naam STAY FOCUS, gevolgd door het bestellingsnummer ingevuld. De bestelling wordt verwerkt na ontvangst van het overgeschreven bedrag op de bankrekening van STAY FOCUS.

(2) Betaling via Paypal. De klant kan op een eenvoudige en veilige manier online betalen, rechtstreeks met zijn kredietkaart of via het saldo van zijn PayPal-rekening. Bij de bevestiging van de bestelling wordt de klant automatisch doorgestuurd naar de site www.paypal.com, waar hij alle nodige informatie vindt om de betaling uit te voeren. De bestelling wordt verwerkt na ontvangst van zijn betaling.

 

6 - Verzending

Bestellingen die worden geplaatst (met ontvangst van de overeenkomstige betaling) van maandag tot donderdag voor 10 uur, worden dezelfde dag verzonden. Bestellingen die worden geplaatst (met ontvangst van betaling) van maandag tot donderdag na 10 uur, worden de dag nadien verzonden. Bestellingen die worden geplaatst (met ontvangst van betaling) van vrijdag 10 uur tot zondag middernacht, worden de maandag daarop verzonden. Bestellingen die worden geplaatst (met ontvangst van betaling) op een feestdag, worden verzonden op de volgende werkdag. Er gebeurt geen enkele verzending op zaterdag, zondag of feestdagen. Deze verzendingstermijnen gelden alleen voor bestellingen die met een bankkaart worden betaald. Bij betaling door middel van een overschrijving, wordt de bestelling verwerkt en verzonden de dag na de dag van ontvangst van de integrale betaling.

Alle bovengenoemde termijnen gelden slechts voor zover de producten in voorraad zijn en behoudens technische incidenten die het informatienetwerk van STAY FOCUS verstoren waardoor hij de bestellingen niet kan afhandelen binnen de aangekondigde termijnen.

 

7 - Levering

De leveringstermijn bedraagt 3 tot 10 dagen nadat de bestelling is geplaatst en bevestigd op de website. Dit is een richttermijn.

De door de klant bestelde producten worden geleverd op het adres dat hij opgeeft bij de bestelling. Het is aan de klant om de juistheid van de ingevoerde gegevens te controleren voordat hij zijn bestelling bevestigt. Bij fouten kan STAY FOCUS niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid waarin hij zou kunnen verkeren om de bestelling te leveren of voor de klant om ze af te halen.

Indien de levering van de bestelde artikelen vertraging oploopt, behoudt STAY FOCUS zich het recht voor om de verkoopprijs te wijzigen, ingeval de aankoopprijs, de belastingen, de taksen of de inhoudingen die STAY FOCUS moet betalen, zijn veranderd tussen de datum van aanvaarding van de bestelling en de voorziene leveringsdatum. STAY FOCUS zal echter niet zijn winstmarge aanpassen of wijzigen.

De leveringskosten zijn niet inbegrepen in de prijs.

Behoudens uitsluitingen, kan de klant opteren voor een van de volgende leveringswijzen in België :

 • Levering thuis of op het werk: uw bestelling wordt op de klassieke wijze geleverd op het door u gekozen adres (woonplaats of werkplaats). Bij afwezigheid wordt een bericht achtergelaten en wordt uw pakket gedurende 15 kalenderdagen ter beschikking gehouden in een afhaalpunt.

 

 • Levering in een afhaalpunt: uw bestelling wordt geleverd in een postkantoor of in een Postpunt. U kunt bij de bestelling kiezen uit meer dan 1.250 bpost afhaalpunten. Het pakket wordt gedurende 15 kalenderdagen in het afhaalpunt ter beschikking gehouden. Bij uw bestelling ontvangt u een bevestiging waarmee u het pakket online kunt volgen. U wordt verwittigd van zodra uw pakket beschikbaar is en na enkele dagen krijgt u een rappel als u het nog niet hebt afgehaald.

 

 • Levering in een pakketautomaat: uw bestelling wordt geleverd in een bpost pakketautomaat, die in principe 24 op 24 uur, 7 dagen op 7 geopend is. U kunt bij de bestelling kiezen uit meer dan 150 bpost pakketautomaten. Het pakket wordt gedurende 5 kalenderdagen in de automaat te uwer beschikking gehouden. Bij uw bestelling ontvangt u een bevestiging waarmee u het pakket online kunt volgen. U wordt verwittigd van zodra uw pakket beschikbaar is en na enkele dagen krijgt u een rappel als u het nog niet hebt afgehaald.

 

 

 

 

In voorkomend geval biedt de klant zich aan en haalt zijn pakket op, op voorlegging van een identiteitsbewijs en ondertekening.

Behoudens bijzondere gevallen of onbeschikbaarheid van een of meer artikelen, worden de bestelde producten in een keer geleverd.

In geval van levering bij de post, wordt de bestelling geacht te zijn geleverd bij kennisgeving aan de klant dat hij de zending bij de post kan afhalen tegen voorlegging van zijn identiteitskaart en ondertekening.

Eventuele vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot enige vergoeding.

Bij niet-levering van de bestelde producten binnen 30 dagen nadat de klant zijn bestelling heeft doorgegeven, om welke reden ook buiten overmacht, niet-uitvoering te wijten aan een technische oorzaak of andere oorzaak buiten zijn wil, zal de klant aan STAY FOCUS een extra leveringstermijn toekennen rekening houdend met de omstandigheden of kan hij vragen dat de verkoop wordt ontbonden. De door de klant betaalde bedragen worden hem dan onmiddellijk terugbetaald, met uitsluiting van iedere andere vergoeding of inhouding.

 

8 - Eigendomsvoorbehoud – Risico-overdracht

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, blijven de bestelde artikelen de exclusieve eigendom van STAY FOCUS tot de effectieve en integrale betaling van de prijs.

Dit eigendomsvoorbehoud belet niet dat de risico's (verlies, beschadiging) worden overgedragen aan de Post van zodra STAY FOCUS de goederen verstuurt, en dan aan de klant van zodra deze ze ontvangt of in bezit neemt.

 

9 - Herroepingsrecht

Overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, heeft de klant een recht van herroeping gedurende veertien(14) kalenderdagen vanaf de dag waarop de klant of een door hem aangeduide derde (buiten de vervoerder) fysiek bezit neemt van het of de betrokken producten, om STAY FOCUS in kennis te stellen van zijn beslissing om van de koop af te zien.

Als die termijn eindigt op een zaterdag, een zondag of een feestdag wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Om van zijn koop af te zien, kan de klant :

 • Het model van herroepsingsformulier dat beschikbaar is in bijlage afdrukken invullen en opsturen naar STAY FOCUS via e-mail: info@stayfocus.com of per fax: 02/384.13.47.
 • Een verklaring opstellen op een blanco blad en die opsturen naar STAY FOCUS, waarin hij uitdrukkelijk zijn beslissing te kennen geeft om van zijn koop af te zien, met vermelding van zijn naam, voornaam, bestellingsnummer en de producten die hij terugstuurt.

De producten worden met de post teruggestuurd op kosten van de klant, op het hieronder vermelde adres zonder te lang te wachten en in elk geval binnen veertien (14) dagen nadat de klant zijn beslissing te kennen heeft gegeven om van de koop af te zien.

STAY FOCUS BVBA

Avenue de l’Artisanat 5

1420 Eigenbrakel

De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten als gevolg van hanteringen buiten die welke nodig zijn om de aard en eigenschappen van die producten vast te stellen. Teruggestuurde artikelen die onvolledig, geopend, aangetast of beschadigd of zodanig vuil zijn dat ze door hun waardevermindering niet meer verkocht kunnen worden, worden niet vergoed.

Terugzendingen "port betaald door bestemmeling" of "onder rembours" zullen geweigerd worden. Het staat de klant vrij om al dan geen verzekering te sluiten tegen verlies, diefstal of schade; STAY FOCUS draagt immers geen aansprakelijkheid bij niet-ontvangst van het pakket van de klant.

De kosten van terugzending en de risico's blijven volledig ten laste van de klant.

De teruggezonden producten die conform worden bevonden, zullen terugbetaald worden door creditering of overschrijving op de door de klant opgegeven bankrekening en leveringsadres, via de oorspronkelijke betaalwijze, bij ontvangst van de teruggestuurde producten en uiterlijk binnen veertien (14) dagen.

De terugzending van het geheel van de bestelde producten, geeft aanleiding tot integrale vergoeding van het door de klant betaalde bedrag, t.t.z. het gefactureerde bedrag voor de producten en de oorspronkelijke leveringskosten. De terugzending van een deel van de bestelde producten geeft aanleiding tot terugbetaling van het of de betrokken producten. Aangezien de verzendingskosten afhankelijk zijn van het aantal bestelde artikelen, zullen ze vergoed worden naar verhouding van de teruggezonden artikelen. In ieder geval gebeurt geen enkele terugbetaling in contanten.

Bij bedrieglijke retour behoudt STAY FOCUS zich het recht voor om iedere latere bestelling te weigeren.

Bij een fout in de levering door STAY FOCUS (ontbrekende, verkeerde producten), moet de klant eerst contact opnemen met de commerciële dienst op het hierboven vermelde adres. Na controle door deze laatste, stuurt de klant de producten terug op kosten van STAY FOCUS, die hem dan kosteloos het/de juiste product(en) toestuurt.

 

10 - Garantie

Alle artikelen worden vóór de verzending zorgvuldig geïnspecteerd. De klant is gehouden de toestand van de geleverde producten te controleren.

STAY FOCUS garandeert de conformiteit van zijn producten maar tot de uiterste verbruiksdatum die vermeld staat op elke verpakking en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor bederf van die producten nadat die houdbaarheidsdatum is overschreden. De garantie is evenwel uitgesloten als het product wordt gebruikt op een verkeerde manier, in strijd met zijn bestemming en/of de instructies van STAY FOCUS, of wanneer het defect te wijten is aan externe oorzaken, niet-correcte bewaring of abnormale verschijnselen.

Iedere klacht moet, om ontvankelijk te zijn, vergezeld zijn van het betalingsbewijs.

 

11 - Aansprakelijkheid - Overmacht

De producten worden vervaardigd conform de toepasselijke nationale en Europese wetten.

De klant is als enige verantwoordelijk voor de keuze van de producten, hun bewaring en hun gebruik.

De foto's, illustraties en beschrijvingen bij de producten op de website hebben geen contractuele waarde en kunnen dus niet leiden tot aansprakelijkheid van STAY FOCUS als ze fouten bevatten.

STAY FOCUS heeft voor alle stappen van toegang tot de website, het bestellings- of leveringsproces of de latere service, slechts een middelenverbintenis. STAY FOCUS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige ongemakken of schade eigen aan het gebruik van het internet zoals de toegangs- en gebruikssnelheid van de site, verlies van gegevens, indringing, virussen, onderbreking of ontoegankelijkheid van de service.

De contractuele verplichtingen van STAY FOCUS worden opgeschort door toeval of overmacht, dit wil zeggen iedere niet te voorziene en onafwendbare gebeurtenis buiten zijn wil zoals gedefinieerd door de wet of de rechtbanken.

In elk geval is de aansprakelijkheid van STAY FOCUS, contractueel of uit onrechtmatige daad, beperkt tot terugbetaling van de prijs van de bestelling zonder aanleiding te kunnen geven tot enige andere vergoeding.

 

12 - Bescherming van de persoonsgegevens

 

De klant wordt in het bijzonder gewezen op de gegevens die gevraagd en verwerkt worden voor de uitvoering van zijn bestelling en voor alle direct-marketingverrichtingen. De gebruiker verbindt zich ertoe niet de identiteit van een ander persoon aan te nemen of een valse naam te gebruiken.

STAY FOCUS houdt zich aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (privacywet) voor de gegevens verkregen via de site en opgenomen in de bestanden van STAY FOCUS.

Krachtens die wet heeft elke koper het recht om zijn gegevens te raadplegen, te verwijderen, te wijzigen of te verbeteren. De raadpleging, verwijdering, wijziging of verbetering door de koper kan gebeuren via de website door te klikken op het menu “Mijn account” en de gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren.

De internetgebruiker kan het openbaar register raadplegen dat door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Ministerie van Justitie) wordt bijgehouden.

 

13 - Informatiebrief

Als de klant hiermee instemt bij de aanmaak van zijn account of op gelijk welk later tijdstip, zal hij promotieaanbiedingen krijgen via de informatiebrief (newsletter). De klant kan zich op ieder ogenblik uitschrijven voor de nieuwsbrief door zich te richten tot de vennootschap STAY FOCUS BVBA, 1420 Eigenbrakel , avenue de l’Artisanat 5, e-mail: info@stayfocus.com of per fax: 02/384.13.47, met vermelding van zijn naam, voornaam, post- en e-mailadres of door te klikken op de hiertoe voorziene link in de informatiebrief.

 

14 - Intellectuele eigendom

Alle teksten, commentaren, magazines, illustraties, tekeningen, merken, logo's, animaties, beelden op de website zijn beschermd door auteursrechten en naburige rechten en door ieder recht inzake intellectuele eigendom. Iedere gedeeltelijke of volledige reproductie van de website of catalogus van STAY FOCUS is strikt verboden.

 

15 - Volledige overeenkomst

Indien een van de bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden om welke reden ook ongeldig of niet toepasselijk zou worden verklaard, doet dit niets af aan de geldigheid van de overige algemene bepalingen. De ongeldig of niet toepasselijk bevonden bepaling wordt dan vervangen door een geldige bepaling die deze zo dicht mogelijk benadert.

De onderhavige algemene voorwaarden worden gepubliceerd in het Frans, Nederlands en Engels. Bij betwisting of tegenstrijdigheid tussen versies in verschillende talen, heeft de Franstalige versie voorrang.

 

 

16 - Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid

Alle contracten tussen STAY FOCUS en zijn klanten zijn exclusief onderworpen aan het Belgisch recht. De proceduretaal is het Frans. De proceduretaal is het Frans. Ieder geschil betreffende het bestaan, de uitvoering en/of de interpretatie van deze algemene verkoopvoorwaarden en de verbreking van het contract en de gevolgen ervan zullen exclusief worden voorgelegd aan de rechtbanken van Waals-Brabant, afdeling Nijvel.

 

Bijlage I: Herroepingsformulier

Overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen hebt u het recht om van uw koop af te zien zonder opgave van reden binnen veertien (14) kalenderdagen(1) vanaf de dag van levering van het of de betrokken producten.

Indien u gebruik wilt maken van uw recht om van uw bestelling www.stayfocus.com af te zien, dan moet u ons in kennis stellen van die herroepingsbeslissing :

 • Hetzij door een verklaring op blanco papier waarin u uitdrukkelijk uw beslissing te kennen geeft om van uw koop af te zien, met vermelding van uw naam, voornaam, bestellingsnummer en teruggestuurd(e) product(en).
 • Hetzij door het onderstaande herroepingsformulier in te vullen.

Uw terugbetaling(2) zal u worden toegestuurd binnen maximum veertien (14) dagen vanaf de ontvangst van de teruggestuurde producten of bewijs van hun terugzending.

Herhaling van de herroepingsvoorwaarden :

 • De kennisgeving van uw beslissing om van uw koop af te zien moet bij ons toekomen binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de ontvangst van het of de betrokken producten.
 • De producten worden teruggestuurd(3) op uw kosten, met de Post, naar het hieronder vermelde adres, zonder overmatige vertraging en in elk geval binnen veertien (14) dagen nadat u uw herroepingsbeslissing te kennen hebt gegeven.

STAY FOCUS BVBA

Avenue de l’Artisanat 5

1420 Eigenbrakel

(1) Als die termijn eindigt op een zaterdag, een zondag of een feestdag, wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

(2) De terugzending van het geheel van de bestelde producten, geeft aanleiding tot integrale vergoeding van het door de klant betaalde bedrag, t.t.z. het gefactureerde bedrag voor de producten en de oorspronkelijke leveringskosten. De terugzending van een deel van de bestelde producten geeft aanleiding tot terugbetaling van het of de betrokken producten. Aangezien de verzendingskosten afhankelijk zijn van het aantal bestelde artikelen, zullen ze vergoed worden naar verhouding van de teruggezonden artikelen.

(3) De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten als gevolg van hanteringen buiten die welke nodig zijn om de aard en eigenschappen van die producten vast te stellen. Teruggestuurde artikelen die onvolledig, geopend, aangetast of beschadigd of zodanig vuil zijn dat ze door hun waardevermindering niet meer verkocht kunnen worden, worden niet vergoed.

____________________________________________________________________________

(Gelieve dit formulier enkel in te vullen en terug te sturen indien u van uw koop wilt afzien) :

 

HERROEPINGSFORMULIER

 

Ter attentie van STAY FOCUS BVBA, BE 0635.675.543, 1420 Eigenbrakel , avenue de l’Artisanat 5, e-mail: info@stayfocus.com of per fax: 02/384.13.47.

Ik, ondergetekende, Naam:____________ Voornaam: ____________ Postcode: __________verklaar mijn recht van herroeping uit te oefenen overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen, voor de bestelling :

Factuurnummer: ____________ Factuurdatum: __________ Leveringsdatum: __________ voor de volgende artikelen (kolommen 1 en 2 van de tabel) en in de opgegeven hoeveelheden (kolom 3) :

1. Réf.

2. Omschrijving

3. Aantal

Op ___(dag)___(maand)___(jaar) te ________ Handtekening :